Svědectví víry

 

 

Vím,

že z vlastní síly nemohu věřit v Boha.

Víra je Božím darem.

Bůh ve mně probudil víru

svým svatým Duchem

a svým slovem.

 

Nemusím se ptát na důkazy,

neboť víra je důvěrou v Boha,

nadějí, která žije v mém srdci.

 

Proto jsem klidný a veselý,

neboť důvěra v Pána mne ochraňuje,

abych se neztratil v úzkostech,

křečovitě se nestaral o život

a nezajišťoval se proti všemu.

 

Stojím před Bohem v důvěře,

takže stojím nad věcmi tohoto světa

a v odstupu k nim.

Nátlak věcí, ani pracovní tempo

mne nemohou zajmout a sevřít;

měřítka tohoto světa

mne nemohou ovládnout.

Neboť Bůh mne osvobodil.

 

V tohoto Boha věřím:

v tohoto jednoho, pravého, osobního Boha,

jenž stvořil nebe i zemi,

o němž svědčí bible,

o němž mluvil Ježíš,

jehož smíme nazývat našim Otcem.

Zakusil jsem, že Bůh je láska.

Tuto lásku poznávám v tom,

že on kvůli nám lidem

se v Ježíši z Nazareta stal člověkem.

Tak se radostné poselství

stalo na naší zemi hlasitým

a každý ho může slyšet.

Neboť Ježíš zvěstoval nový Boží svět.

Více než jen pouhými slovy -

vším, co dělal, celým svým bytím

se stal viditelným Božím

přikloněním k nám:

Odstrkované přijímal,

nemocné na těle i duchu uzdravoval,

slabé pozdvihoval a posiloval;

hříšníky milosrdně k sobě volal

a daroval jim odpuštění.

 

Ve všem žil a dosvědčoval Boží lásku,

a tato láska ho neopustila

ani když ho zajali,

obvinili, posmívali se mu a tloukli ho -

toho, který nepoznal žádný hřích.

 

Až k smrti na kříži

zůstal věrný vůli Otce.

Byl Bohem opuštěn,

abychom my nebyli nikdy Bohem opuštěni.

Obětoval svůj život,

abychom my život získali.

Tak nás osvobodil

z pout hříchu,

z násilnictví ďábla,

z moci smrti.

 

Bůh ho probudil ze smrti

jako prvního z nového stvoření,

a tím také nám,

kteří mu patříme,

přislíbil věčný život;

Život, který má trvání a plnost.

Oslavuji zmrtvýchvstání Ježíše,

mého zachránce,

a jsem rád, že je navěky vyvýšen

po pravici Otce.

 

Podle svého zaslíbení

poslal věčný Bůh, náš Stvořitel a Pán,

svého Ducha na čekající učedníky,

aby v nich roznítil

oheň víry a lásky.

Z plnosti svého božského života

rozdělil svůj život také nám,

svým dětem.

 

Když nás stvořil,

oživil nás svým dechem;

když nás povolal k víře,

dal nám svého Ducha,

pramen všeho života a všeho posvěcení;

skrze svého Ducha nás vybavuje dary,

které potřebujeme

na cestu k němu

a ve službě pro jeho království.

 

Velebím ho,

že živoucí působení jeho Ducha

mohu prožívat v jeho obci

i na sobě, slabém člověku.

Stále znovu v prosbě

vztahuji své ruce k němu,

Duchu Božímu,

zakouším jeho dary

a toužím po jeho ovoci;

a velebím Boha,

že obdarovává své děti.

 

Tak žiji v nádherné svobodě,

ve které mě osvobodil Bůh.

A přes všechny obtíže pevně věřím,

že Ježíš, Pán církve,

v této době plné neklidu a převratů

je své obci věrný

a chce ji dát novou podobu.

 

 

Co je zchátralé, odpadne;

co je dobré a pomáhá k životu, poroste,

tak, že obec jeho učedníků

znovu zazáří

jako “město na hoře” a “sůl země”,

bez mocných pozic,

nepatrná, chudá,

často pohrdaná,

ale připravená milovat Pána

a sloužit lidem;

otevřené místo útočiště,

útěchy a radosti,

kde slovo o kříži

lidí pozdvihuje a obnovuje

a dává jim nalézt bratry a sestry.

 

Děkuji Ježíšovi z celého srdce,

že mně

a všem mým sestrám a bratřím

svým slovem a svou večeří

neustále dává novou sílu k následování.

V tomto následování bych rád

uskutečnil lásku,

kterou Ježíš žil a učil.

 

Rád bych předával lásku,

která vychází od Ježíše:

lásku, která činí druhé šťastnými

a daruji jim radost;

lásku, která je malá, mírná a pokorná,

dobrotivá, milosrdná,

bez násilí a bezbranná;

lásku,

která se smilovává nad odstrčenými,

pomáhá ubohým,

přemáhá nelidskost v lidských srdcích,

a v životních podmínkách tohoto světa;

lásku, která nikomu neupírá

odpuštění a přísliby evangelia.

 

Jsem si jist,

že Ježíš mne znovu pozvedne,

když v lásce selžu a neobstojím

a přiznám se ke své vině.

 

S touhou hledám

společenství eucharistie,

kterou on sám ustanovil

a při níž vstupuje mezi nás,

docela blízko,

v jednoduchých znameních

chleba a vína,

skrze které on sám

svým, pro nás obětovaným tělem

a svou, pro nás prolitou krví

nás sytí a posiluje

na cestě k cíli

a oživuje náš pozemský život

sílou zmrtvýchvstání

k nebeské radosti.

 

V úctě a vděčnosti

čtu Písmo svaté,

neboť v něm je

- právě v jeho lidské podobě -

Boží věčné a spolehlivé slovo,

“mých nohou světlo a lampa na mé cestě,

radost a útěcha mého srdce”.

 

Tak jsem si jist,

že nic na nebi, ani na zemi,

žádná moc světa,

mě nemůže oddělit od lásky Boží,

která je v Ježíši Kristu.

 

Proto čekám s důvěrou

na dokončení našeho života s ním,

na jeho příchod na konci časů,

kdy přijde jeho veliký den,

kdy s konečnou platností posoudí svět

a nás, své učedníky,

odvede do věčného království

svého Otce,

do nového Jeruzaléma,

který sestoupí z nebe

jako nevěsta,

ozdobena pro svého ženicha,

k nebeské svatbě,

která je bez konce,

kde budeme s ním žít

v nepřetržitém společenství,

v nezkalené radosti

a nepředstavitelné slávě.

 

Neboť "co oko nevidělo

a ucho neslyšelo,

co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo ho milují”.

 

 

Heribert Mühlen:

Einübung in die christliche Grunderfahrung,

Matthias-Grünewald Verlag, Mainz 1976

Přeložil Jozef Nagy

E-mail na pana faráře: farnostkostelec@gmail.com

Pro komunikaci s webmastery ohledně webu, čerstvé novinky, změny a podobně, které chcete dát na web můžete posílat na následující adresu.
Případné změny budeme konzultovat s panem farářem, možná by bylo dobré vyžádat si od pana faráře souhlas podávat informace (požadavky) přímo na nás, aby se komunikace zjednodušila.

E-mail na webmastry: info@farnostkostelec.cz

Číslo farního účtu pro případnou podporu a dary:  426287379/0800

Děkujeme

Kontakt

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými Lesy administrátor Jaroslav Lízner Nám. Smiřických 23 281 63 Kostelec nad Černými Lesy 731 128 512
321 697 370 (nejsou vidět zmeškané hovory)